Jednym z elementów współpracy z pracodawcami, mającym na celu doskonalenie umiejętności praktycznych Studentów oraz zapoznanie się z realnymi warunkami pracy w przedsiębiorstwach, są staże i praktyki. 

Staże i praktyki stanowią formę nabywania, sprawdzenia i doskonalenia umiejętności praktycznych przez Studentów w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych, samorządowych, organizacjach pozarządowych, a także instytutach naukowo-badawczych itp., realizowaną zgodnie z ustalonym programem w obszarze zgodnym z kierunkiem studiów Studenta. Wyróżnia się:

  • Staże/praktyki krajowe - tj. realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • Staże/praktyki zagraniczne - tj. realizowane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Główną różnicą między stażem a praktyką jest czas ich trwania. Zaleca się, aby staż trwał minimum 3 miesiące, celem zapewnienia wystarczającej ilości czasu, pozwalającej na zapoznanie z tematem, wdrożenie w system pracy w danym przedsiębiorstwie oraz zdobycie nowej wiedzy przez Studenta. Studenci Wydziału AEI zobligowani są do odbycia po 6-tym semestrze studiów I-go stopnia, praktyki zawodowej związanej z obszarem kierunku studiów, trwającej minimum 4 tygodnie. 

Podstawowe definicje związane z organizacją stażu/praktyki w przedsiębiorstwie:

1.       Pracodawca - przedsiębiorca, instytucja państwowa, samorządowa, organizacje pozarządowe, a także instytuty naukowo-badawcze itp. działające w obszarze zgodnym z kierunkami studiów prowadzonymi na Wydziale AEI, przyjmujące Stażystów/ Praktykantów na staż/ praktykę
Podstawowe obowiązki pracodawcy:

o    przygotowanie programu stażu/praktyki oraz jego harmonogramu
o    akceptacja raportu wykonanych prac (przygotowanych przez stażystę/praktykanta)
o    przygotowanie stanowiska pracy
o    wyznaczenie opiekuna stażu/praktyki

2.       Opiekun stażu/ praktyki - osoba wyznaczona przez Pracodawcę do opieki merytorycznej nad Stażystą/ Praktykantem i sprawowania kontroli nad organizacją i przebiegiem stażu/ praktyki

3.       Kierunki studiów prowadzone na Wydziale AEI:

o    Automatyki i Robotyka
o    Elektronika i Telekomunikacja
o    Informatyka
o    Teleinformatyka
o    Makrokierunek - studia prowadzone w języku angielskim.

Plany studiów dostępne na stronie:
http://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Strony/student-planystudiow.aspx

W przypadku zainteresowania zgłoszeniem tematu stażu lub praktyki prosimy o zalogowanie i wypełnienie ankiety.