Prace Dyplomowe, realizowane przy współpracy z pracodawcami, mają na celu nadanie pracom dyplomowym charakteru praktycznego, pozwalającego na weryfikację zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z jej praktycznym zastosowaniem.
W ramach współpracy z pracodawcami, możliwe jest zgłaszanie przez pracodawców tematów możliwych do realizacji w ramach prac dyplomowych. Możliwe są następujące opcje:

1.       Zgłoszenie tematu projektu inżynierskiego - tj. tematu jaki będzie realizowany przez Studenta w trakcie jego IV-go roku studiów I-go stopnia (tj. 7-go semestru studiów inżynierskich). Celem projektu inżynierskiego jest praktyczne potwierdzenie wiedzy zdobytej podczas studiów, a jego efektem jest obrona pracy inżynierskiej, pozwalającej na uzyskanie przez Studenta tytułu inżyniera w wybranej dziedzinie wiedzy (zgodnie z jego kierunkiem studiów). Projekt inżynierski ma charakter aplikacyjny może być realizowany przez grupę kilku studentów, z wyraźnym zaznaczeniem części za którą każdy z nich odpowiada. Harmonogram realizacji tematu projektu inżynierskiego przy współpracy z przemysłem:

 • Zgłoszenie tematu przez pracodawcę: marzec - kwiecień
 • Wybór tematów przez studentów: maj - czerwiec
 • Realizacja projektu inżynierskiego: październik - styczeń
 • Obrona pracy: luty


Dość popularnym i widać sprawdzającym się "systemem" jest wcześniejsze przyjęcie Studenta zainteresowanego tematu projektu inżynierskiego na Staż lub Praktykę (w trakcie wakacji). Daje to Studentowi więcej czasu na zaznajomienie się z tematyką oraz przyspiesza finalizację prac związanych z realizacją projektu.

2.       Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej - tj. tematu jaki będzie realizowany przez Studenta w trakcie jego II-go roku studiów II-go stopnia (tj. 1 i 2-go semestru studiów magisterskich). Celem pracy dyplomowej jest praktyczne potwierdzenie wiedzy zdobytej podczas studiów, a jej efektem jest obrona pracy magisterskiej, pozwalającej na uzyskanie przez Studenta tytułu magistra w wybranej dziedzinie wiedzy (zgodnie z jego kierunkiem studiów).
Praca dyplomowa również może być realizowana kilku osobowo, z wyraźnym zaznaczeniem autorstwa poszczególnych części pracy.
Harmonogram realizacji tematu projektu inżynierskiego przy współpracy z przemysłem:

 • Zgłoszenie tematu przez pracodawcę: marzec - kwiecień
 • Wybór tematów przez studentów: maj - czerwiec
 • Realizacja inżynierskiej pracy dyplomowej: październik - maj
 • Obrona pracy: czerwiec - lipiec / wrzesień


3.       Pracodawca - przedsiębiorca, instytucja państwowa, samorządowa, organizacje pozarządowe, a także instytuty naukowo-badawcze itp. działające w obszarze zgodnym z kierunkami studiów prowadzonymi na Wydziale AEI, zgłaszający temat pracy dyplomowej

4.       Opiekun pracy dyplomowej - osoba wyznaczona przez pracodawcę, celem uzyskania konsultacji merytorycznej przez Studenta realizującego temat pracy dyplomowej

5.       Promotor - pracownik Wydziału AEI, będący promotorem pracy dyplomowej ze strony Uczelni

6.       Kierunki studiów prowadzone na Wydziale AEI:

 • Automatyki i Robotyka
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Informatyka
 • Teleinformatyka
 • Makrokierunek - Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, studia prowadzone w języku angielskim.
 • Biotechnologia - studia międzywydziałowe prowadzone na Wydziałach: AEiI, Chemiczny, Inżynierii Środowiska.

 

Plany studiów dostępne na stronie: http://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Strony/student-planystudiow.aspx

 

Tematy prac dyplomowych można zgłaszać za pomocą naszego systemu PD:

 1. System Prace Dyplomowe jest dostępny pod adresem: https://pd.aei.polsl.pl/.
 2. Rejestracja konta następuje za pomocą opcji: "Nowy użytkownik" na stronie głównej programu.
 3. System wyposażony jest w ekran pomocy i formularz "Kontakt".
 4. Zgłaszane w chwili obecnej tematy będą udostępniane dla studentów studiujących na I semestrze studiów magisterskich na wskazanych w zgłoszeniu kierunkach, po akceptacji tematu przez Dyrektora Instytutu.
 5. Studenci zobowiązani są do wyboru tematu pracy dyplomowej magisterskiej do końca maja regulaminowy termin realizacji prac to 10 wrzesień.
 6. Zgłoszone przez Państwa tematy będą dostępne także dla pracowników dydaktycznych Wydziału AEI co ułatwi znalezienie promotora dla proponowanych do realizacji tematów (w przypadku większej liczby zgłoszeń Pracodawca decyduje o wyborze promotora).